Via Rattazzi 3, 10123 Torino TO
Via Saluzzo 35, 10125 Torino TO
Piazza Galimberti 23, 10134 Torino TO
Via Pio VII 19, 10135 Torino TO